Progrés de la obra

A TRES HABITAT sabem que el procés i les fases de construcció d’una promoció d’obra nova són una cosa que normalment es desconeix i que crea una mica d’incertesa.

Per aquest motiu hem dissenyat el següent calendari en el que d’una manera senzilla podràs veure en què consisteix cada etapa i mitjançant el ressaltat de les fotos sabràs en quin punt es troba la construcció a cada moment.

Projecte bàsic i d’execució

La direcció facultativa de la promotora elabora els projectes que definiran l'edifici.

Cimentaciò

Etapa en la qual es desenvolupa l'acta de replanteig, moviment de terres, materialització dels fonaments de l'edifici fins a cota 0.

Façana i coberta

En aquest moment es materialitzen tots els tancaments exteriors i interiors (envans) i es construeix la coberta amb les impermeabilitzacions corresponents.

Certificat final d'obra

La direcció facultativa redactarà aquest certificat que és part del projecte final d'obra, en el qual s'acredita que les obres s'han realitzat segons el projecte d'edificació i s'especifiquen les modificacions existents i la seva legalitat.

Revisió i neteja

En aquesta etapa es comprovarà que tot s'ha realitzat segons el projecte i que està en funcionament. També es realitzarà una neteja general per a lliurar l'obra en perfecte estat.

Llicència d’obres

Es sol·licita a l'ajuntament segons el projecte bàsic i una vegada obtinguda ens dona pas a poder iniciar l'obra.

Estructura

S'aixequen els forjats, pilars, bigues i murs que donaran forma a l'esquelet de l'edifici. També s'inclouen la preparació d'instal·lacions com els desguassos i el sistema elèctric.

Acabats

En aquesta fase es construeixen els paviments de sòl i paraments verticals (guix), instal·lacions (aigua, electricitat, calefacció,..) serralleria, fusteria interior, sanitaris, mobiliari de cuina,.... Aquí també inclourem escales, vestíbuls, ascensors....

Legalització de l'obra

Una vegada es té el certificat comencen els tràmits de legalització de l'obra on es realitzarà el llibre de l'edifici, la sol·licitud de les cèdules d'habitabilitat, llicència de 1a ocupació, alta de serveis.

Lliurament previst per al tercer trimestre de 2024

Quan ja estiguin tots els tràmits acabats i els subministraments donats d'alta es procedirà al lliurament dels habitatges mitjançant la signatura de l'escriptura pública de compravenda davant notari.

Proyecto básico y de ejecución

La dirección facultativa de la promotora elabora los proyectos que definirán el edificio.

Licencia de obras

Se solicita al ayuntamiento según el proyecto básico y una vez obtenida nos da paso a poder iniciar la obra.

Fase Actual: Cimentación

Etapa en la que se desarrolla el acta de replanteo, movimiento de tierras, materialización de los cimientos del edificio hasta cota 0.

Estructura

Se levantan los forjados, pilares, vigas y muros que darán forma al esqueleto del edificio. También se incluyen la preparación de instalaciones como los desagües y el sistema eléctrico.

Fachada y cubierta

En este momento se materializan todos los cerramientos exteriores e interiores (tabiques) y se construye la cubierta con las impermeabilizaciones correspondientes.

Acabados

En esta fase se construyen los pavimentos de suelo y paramentos verticales (yesería), instalaciones (agua, electricidad, calefacción,..) cerrajería, carpintería interior, sanitarios, mobiliario de cocina,.... Aquí también incluiremos escaleras, vestíbulos, ascensores....

Certificado final de obra

La dirección facultativa redactará dicho certificado que es parte del proyecto final de obra, en el que se acredita que las obras se han realizado según el proyecto de edificación y se especifican las modificaciones existentes y su legalidad.

Legalización de la obra

Una vez se tiene el certificado empiezan los trámites de legalización de la obra donde se realizará el libro del edificio, la solicitud de las cédulas de habitabilidad, licencia de 1ª ocupación, alta de servicios.

Revisión y limpieza

En esta etapa se comprobará que todo se ha realizado según el proyecto y que está en funcionamiento. También se realizará una limpieza general para entregar la obra en perfecto estado.

Entrega

Cuando ya estén todos los trámites acabados y los suministros dados de alta se procederá a la entrega de las viviendas mediante la firma de la escritura pública de compraventa ante notario.